Privacyverklaring

Van der Wegen Transport B.V.

U heeft er recht op dat Van der Wegen Transport B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten van Van der Wegen Transport B.V., hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch of persoonlijk

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom is dat nodig?
Van der Wegen Transport B.V. heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om iets bij u af te leveren of op te halen
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang we de gegevens bewaren
Van der Wegen Transport B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Van der Wegen Transport B.V. zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of het uitvoeren van diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanderwegentransport.nl

Beveiliging
Van der Wegen Transport B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vanderwegentransport.nl of via telefoonnummer 077-3230699.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Van der Wegen Transport B.V. kunt u contact opnemen met Van der Wegen Transport B.V. via info@vanderwegentransport.nl of via telefoonnummer 077-3230699.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.